OM PROJEKTET

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Detta, sedan lång tid tillbaka efterfrågade projektet genomförs i ett första skede under 2017-18. Medeltida kalkputs och kalkmålningar sker samråd med övrig kulturmiljövård i Lunds stift. Samordning har redan påbörjats under slutet av 2016 med projektet Isolering av kyrkovindar och även med det pågående projektet Timmermanskonst i Lunds stift

Vi har genom åren sett att kunskapsunderlaget är mycket väsentligt för att kunna ta beslut om framtida vård- och underhållsåtgärder samt renoveringar på kyrkobyggnader i stiftet.

Den för kyrkobesökaren osynliga putsen och kalkmålningen ovan valv är en del av det kyrkliga kulturarvet som riskerar att förstöras och förskingras. Detta mycket pga brist på övergripande kunskapsunderlag. Resultaten från detta projekt är tänkta att ligga till grund för riktlinjer, åtgärdsprioriteringar inför framtida renoveringar, samt inför uppdateringar av vård- och underhållsplaner.

Tanken är också att underlätta ärendehantering och beslut avseende KAE. 

 

I vår referensgrupp ingår personer som har erfarenhet av puts- och målningsskikt i andra delar av Sverige. Samarbete finns också med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Både i Danmark och Tyskland pågår projekt rörande kalkputs och kalkmålningar ovan valv och därför kommer även samarbete att ske med Nationalmuseum i Danmark och med inom området verksamma personer i Tyskland.

 

Beskrivning och genomförande 

Vårt fokus ligger först och främst på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och kalkputsen (både utstockning och slutputs) av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger oss idag kunskap om hur

byggnaderna uppfördes.

Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning. Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma omfattning som kalkmåleriet. Därför löper den stor risk att lättare förstöras vid olika typer av

arbeten på vindarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförandet och byggnadstekniken är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av dessa kalkputser kommer till stånd. Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man under tidigare dokumentationer och genomgångar i det närmaste helt fokuserat på det ikonografiska och rent konsthistoriska. Därför finns det fortfarande ett stort behov av undersökningar som fokuserar på tekniska frågeställningar.

 

Vårt syfte är också att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.

Och att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor. 

Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt. Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och

göras tillgängligt.

Ökad kunskap gäller inte bara för konservatorer, antikvarier och hantverkare med inriktning på byggnadsvård utan även för församlingarna, vaktmästarna, och hantverkare som ska genomföra

arbeten på kyrkvindar. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet. 

Metodutvecklingen är nödvändig för att skapa en helhetsbild och ett bra jämförelsematerial mellan kyrkor och mellan nuvarande och framtida status. 

Dokumentation är ett led i en preventiv konservering där puts och målningars tillstånd kan följas genom jämförelse mellan bildmaterial tagna vid olika tidpunkter. Jämförelsematerial internationellt sett är också mycket viktigt för att kunna sätta allt i en historisk kontext.

 

Förväntade effekter efter projektets slut:

Att öka kunskapen hos församlingarna och en bredare publik om dessa kulturhistoriskt viktiga miljöer.

Att skapa en kunskapsbas och referensmaterial för vidare forskning inom olika discipliner.

KONTAKTA OSS

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 MEDELTIDA KALKPUTS & KALKMÅLNINGAR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now